Privacy Statement | ChaMaus Events

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege ChaMaus Events V.O.F. en het privacy statement heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van één van de websites in het beheer van ChaMaus Events V.O.F. te weten:

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar ChaMaus Events V.O.F. op haar website en in haar mailingen naar verwijst. ChaMaus Events V.O.F. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit ChaMaus Events V.O.F.

ChaMaus Events V.O.F. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege ChaMaus Events V.O.F.

ChaMaus Events V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76779130. ChaMaus Events V.O.F. is gevestigd te Waalwijk aan de Villa Waterviolier 9 en bereikbaar via het e-mailadres info@chamaus.nl

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

ChaMaus Events V.O.F. kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

● Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

● Via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

● Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van ChaMaus Events V.O.F. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor ChaMaus Events V.O.F. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van ChaMaus Events V.O.F. plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

ChaMaus Events V.O.F. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ChaMaus Events V.O.F., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ChaMaus Events V.O.F. verstrekt. ChaMaus Events V.O.F. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

● Contactgegevens zoals door u verstrekte geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie

● Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

● Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

● Persoonlijke voorkeuren noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van een opdracht, zoals voorkeuren voor deelname aan bepaalde activiteiten of dieetwensen.

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

ChaMaus Events V.O.F. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u als klant sluiten in het kader van het uitvoeren van de opdracht en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

● Voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een evenement.

● Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met u als (potentiele) klant, of voor het verbeteren van onze diensten en producten.

● Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

ChaMaus Events V.O.F. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

ChaMaus Events V.O.F. kan uw persoonsgegevens delen met aan ChaMaus Events V.O.F. gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

ChaMaus Events V.O.F. kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op ChaMaus Events V.O.F. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

ChaMaus Events V.O.F. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

 

Welke cookies plaatsen wij?

Onze websites maken gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

● het IP-adres van de bezoeker;

● de datum en tijd van het bezoek;

● de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

● de op onze website bezochte pagina‘s;

● informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door ChaMaus Events V.O.F. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie ChaMaus Events V.O.F. samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden op de websites van ChaMaus Events V.O.F.:

 

Functionele cookies

ChaMaus Events V.O.F. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

 

Analytische cookies

ChaMaus Events V.O.F. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

ChaMaus Events V.O.F. heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. ChaMaus Events V.O.F. heeft Google geen toestemming gegeven om via ChaMaus Events V.O.F. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Social media

Op onze websites kunt u mogelijk informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

ChaMaus Events V.O.F. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat ChaMaus Events V.O.F. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@chamaus.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door ChaMaus Events V.O.F., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. ChaMaus Events V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan ChaMaus Events V.O.F. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

ChaMaus Events V.O.F. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met ChaMaus Events V.O.F. via info@chamaus.nl

 

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop ChaMaus Events V.O.F. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@chamaus.nl.

 

 

chamaus EVENTS

VILLA WATERVIOLIER 9

5146 AL  WAALWIJK

 

Jean-Paul  +31 (6) 421 297 40

Maurice   +31 (6) 421 297 41

info@chamaus.nl

VOLG ONS OP

facebook

2020 ChaMaus Events |  Privacy Statement  | ALV